ЕКОГУМИ АД е колективна система на вносителите, производителите, търговците и вулканизаторите на гуми в България.Дружеството е съвместен проект на "Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми" и фирма "2 Пи Ер" ООД.
ЕКОГУМИ АД представлява интересите на вносителите, производителите, търговците и вулканизаторите на гуми и гарантира изпълнението на целта за оползотворяване определена в Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ) при спазване на всички законови изисквания.


Основна цел на ЕКОГУМИ АД е да изгради и оперира дългосрочно национална система за събиране и оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ) на територията на Р България.прочети повече

ЗА КЛИЕНТИВсички производители, вносители, регенератори на гуми или обобщено, лица, които пускат гуми на пазара в Р България, са задължени лица по смисъла на чл.14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и дължат на държавата продуктова такса, чиито размер се определя в Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, по ПМС 120 от 2008г. Държавната продуктова такса за пуснатите на пазара гуми се отчита и заплаща месечно на ПУДООС, фонд на Министерството на околната среда и водите.

От 1 януари 2011г. във връзка с влизането в сила на нов нормативен акт, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ), лицата, които пускат гуми на пазара в Р България имат алтернативно решение на държавната продуктова такса, установена с чл. 59 от ЗУО.

Съгласно чл.9 от новата Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ), задължените лица могат да изпълняват установената в чл.8 от НИТИУГ цел за оползотворяване на 65% от пуснатите от тях на пазара гуми по два начина – 1) индивидуално или 2) като членуват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ). Практиката при управлението на различните потоци отпадъци от опаковки, МПС, батерии и акумулатори и др. (за гумите е валидна практиката в други страни, напр. в Румъния от 2004 г. досега) показва, че заплащането на продуктова такса е прекалено скъпо за задължените лица, а лицата изпълняващи задълженията си индивидуално поемат значително по-голям финансов риск при непризнаване на индивидуалното изпълнение на годишната цел за оползотовряване.

ЕКОГУМИ АД предлага на всички свои бъдещи членове да участват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми (ИУГ), съгласно чл.9, ал.1, т.2 от НИТИУГ. Колективната система е инициирана и създадена съвместно от браншовата организация „Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми” и фирма “2 Пи Ер” ООД.

Основният смисъл от членството в колективната система, представлявана от организацията по оползотворяване, ЕКОГУМИ АД, е възможността вносителите и производителите на гуми да спестят значителни средства от дължимите държавни продуктови такси. Същевременно техните по-малки вноски за оползотворяване (с 50% по-ниски от еквивалентните държавни продуктови такси) ще бъдат прозрачно и ефективно използвани, като се гарантира навременното събиране и оползотворяване на генериращия се отпадък от излезли от употреба гуми (ИУГ) както от търговските обекти на своите членове, така и в национален мащаб.

Всяка фирма, която пуска гуми на пазара и дължи продуктова такса, може да членува само в една организация по оползотворяване (съгласно чл. 14, ал. 8 от ЗУО и устава на ЕКОГУМИ АД), с която сключва договор за членство, т.нар. „клиентски договор”. С подписването на договор организацията по оползотворяване издава на фирмата удостоверение, което я освобождава от задължението за внасяне в ПУДООС на държавната продуктова такса. Съгласно клиентския договор, фирмата – задължено лице започва да заплаща към организацията за внесените количества гуми вноски за оползотворяване, които се изчисляват по тарифата на ЕКОГУМИ АД показана по-долу:

ТАРИФА


В таблицата, която следва, е посочена тарифата на ЕКОГУМИ АД валидна за 2015г. Всички цени са без ДДС

Видове гуми Държавна продуктова такса по Прил. 1 на ПМС183 (ДВ бр.69)  за 2011 г. Вноска за оползотворяване на ЕКОГУМИ АД за 2015 г. Вноска за оползотворяване на ЕКОГУМИ АД за 2015 г.               + 10%
  (лв./кг) (лв./кг) (лв./кг)
1 2 3 4
1 Нови гуми < 20 кг 0,30 0,15 0,165
2 Регенерирани гуми < 20 кг 0,40 0,20 0,22
3 Втора употреба гуми < 20 кг 4,00 1,00 1,10
4 Нови гуми > 20 кг 0,20 0,10 0,11
5 Регенерирани гуми > 20 кг 0,30 0,15 0,165
6 Втора употреба гуми > 20 кг 2,00 1,00 1,10


Ред за плащане на вноските за оползотворяване
1.1. Месечната справка – декларация за вида и количеството гуми, пуснати на пазара се изпраща до 15-то число и вноската за оползотовряване се заплаща до 20-то число на месеца, следващ предходния (отчетния) за годината, съгласно колона 3 в таблицата по-горе.

1.2. При неспазване на договорените срокове и условия по горната т.1.1 за изпращане на месечните справки - декларации и заплащане, фирмите заплащат месечна вноска за оползотворяване в увеличен размер + 10% /плюс десет процента/ (виж колона 4 на таблицата по т. 2) над стандартната тарифа по т. 2.

Система за събиране и оползотворяванеМеста за предаване на излезли от употреба гуми (ИУГ)

1) Всеки обект, който продава, сменя и/или ремонтира нови, регенерирани или втора употреба гуми на територията на обслужваните общини

2) Площадки за временно съхраняване на ИУГ стопанисвани от подизпълнители на организацията

Площадки за събиране и временно съхраняване на излезли от употреба гуми (ИУГ)

гр. София - площадка в землището на с. Локорско до Околовръстен път

гр. Русе - площадка на адрес ул. "Трети март" № 56

гр. Варна - площадка в землището на с. Тополи, Крайезерен път

Обслужвани общини по договори

Община Русе

Община Варна

Община Плевен

НОВИНИ & СЪБИТИЯ

ЕКОГУМИ АД изпълни за 2013г. изцяло задълженията за оползотворяване на излезли от употреба гуми на всички свои членове. Съгласно Заповед № 370/15.05.2014г. на Министерството на околната среда и водите, същото министерство признава изпълнението на целта съгласно чл. 8 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (НИТИУГ) за 2013 г. на „ЕКОГУМИ“ АД. Това означава, че организацията е доказала по безспорен начин изпълнението на целта по оползотворяване и е показала съответствие с всички изисквания на нормативната база и в частност на Наредбата. Всички членове на „ЕКОГУМИ“ АД се считат за изпълнили своите задължения и се освобождават от заплащане на държавна продуктова такса по тарифата на ПУДООС за пуснатото от тях количество гуми на пазара през 2013г.

КОНТАКТИ

София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 77

Тел.: (02) 983 5888
Факс: (02) 983 6333
Mобилен: 0887 690 838


лице за контакт: Кирил Здравков

ecogumi@abv.bg

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение